1. Po wstępnej i pozytywnej ocenie artykułu dokonanej przez redakcję powoływani są dwaj kompetentni i niezależni recenzenci. Recenzentami są samodzielni pracownicy naukowi.

2. Aby artykuł mógł zostać opublikowany, potrzebne są dwie pozytywne recenzje. W przypadku, gdy jeden recenzent zarekomenduje artykuł do publikacji, a drugi go odrzuci, do oceny tekstu wyznaczany jest trzeci recenzent. Dwie negatywne recenzje kończą proces recenzji artykułu, który zostaje odrzucony. 

3. Stosowany jest proces podwójnie ślepej recenzji. Autor i recenzenci pozostają anonimowi względem siebie. Tekst powinien być tak przygotowany, aby uniemożliwić recenzentowi identyfikację tożsamości autora. Recenzenci i autorzy artykułów nie są afiliowani do tej samej uczelni ani nie zachodzi konflikt interesów między nimi (zależność służbowa, bezpośrednia współpraca naukowa, bezpośrednie relacje osobiste). Recenzentami nie mogą być członkowie redakcji "Studiów Ełckich".

4. Recenzentom nie wolno wykorzystywać recenzowanych artykułów przed ich publikacją.

5. Recenzent ma obowiązek zawiadomić redakcję, gdy dostrzeże ewentualne podobieństwo recenzowanego artykułu do jakichkolwiek wcześniej publikowanych treści.

6. Recenzja ma formę pisemną i musi zawierać jednoznaczną i umotywowaną decyzję, która przybiera postać jednego z trzech wariantów:

przyjąć do publikacji artykuł w przedstawionej formie,
przyjąć do publikacji artykuł po wprowadzeniu sugerowanych poprawek,
odrzucić artykuł.


7. Kryteria decydujące o dopuszczeniu artykułu do publikacji lub o jego odrzuceniu znajdują się w formularzu recenzji, który jest dostępny w trzech wersjach językowych:

polski Formularz     angielski Formularz     włoski Formularz


8. Po otrzymaniu recenzji, której przygotowanie nie powinno przekraczać czterech tygodni redakcja informuje autora o decyzji recenzenta, a także o sporządzonych przez niego uwagach. Wtedy autor ma możliwość ustosunkowania się do nich oraz wprowadzenia poprawek lub zmian w tekście.


9. Na podstawie pozytywnych recenzji oraz po uwzględnieniu zawartych w nich uwag ostateczną decyzję o publikacji artykułu podejmuje redaktor naczelny.

10. Po opracowaniu redakcyjnym, składzie i łamaniu komputerowym autor otrzymuje artykuł do korekty autorskiej.

11. Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawniane. Raz w roku czasopismo publikuje ogólną listę recenzentów na stronie internetowej.

12. Procedura recenzowania artykułów przyjęta przez redakcję uwzględnia m.in. zalecenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce

13. Redakcja dokłada wszelkich starań, aby dochować najwyższych standardów na każdym etapie recenzowania artykułów. W tym celu stosuje się do zaleceń rekomendowanych przez Committee on Publication Ethics (COPE)

 

ORCID logoDoi 1024x629DOAJ

adalbertinum

   Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum

   Plac Katedralny 1
   19-300 Ełk

 

e-ISSN 2353-1274

p-ISSN 1896-6896

DOI: 10.32090

Punktacja MEiN

2009 / 4, 2010 / 6, 2011 / 5,
2012 / 5, 2013 / 8, 2014 / 7,
2015 / 7, 2016 / 8, 2017 / 8,
2018 / 8, 2019 / 40, 2020 / 40,
2021 / 40, 2022 / 40, 2023 / 40,
2024 / 40 

Wizyt:

Dziś 3

Miesiąc 1114

Ogółem 152444