1. Do artykułu autor dołącza następujące informacje:

imię (imiona) i nazwisko,

afiliację akademicką,

adres e-mail,

identyfikator ORCID.

2. Artykuł powinien zawierać:

tytuł w języku angielskim,

streszczenie w języku angielskim (100-150 słów),

słowa klucze w języku angielskim (1-5 słów),

bibliografię.

3. Długość artykułu powinna mieścić się w przedziale od 25 000 do 40 000 znaków (łącznie ze spacjami oraz przypisami, lecz bez bibliografii).

4. Ważne jest uwzględnienie następujących wytycznych:

 podejmowany problem jest wyraźnie postawiony, a cel jasno określony, 

 znaczenie pojęć jest dokładnie wyjaśnione, 

 metoda badań jest opisana i odpowiada celowi, 

 źródła i literatura są odpowiednie i wystarczające, 

wszystkie tezy są dobrze uzasadnione, 

artykuł jest jasny, zwięzły i interesujący, 

 podsumowanie zawiera dokładne, zrozumiałe i poparte treścią wnioski. 

5. Sposób zapisu przypisów ukazują poniższe przykłady:

Franciszek, Siła powołania. O życiu konsekrowanym i poprawie relacji w Kościele, przeł. A. Fijałkowska-Żydok, Poznań 2018.

J. Ratzinger, Wiara i filozofia, w: tenże, Przyszłość wiary. Refleksje teologiczne, przeł. J. Marecki, Kraków 2019.

S. Haręzga, Powołanie, w: Encyklopedia Katolicka, t. 16, red. E. Gigilewicz, Lublin 2012, kol. 142-144.

P. Jaroszyński, Spór o Europę. Zderzenia cywilizacji, Lublin 2017.

M. Sieńkowski, Filozoficzne aspekty powołania na przykładzie adhortacji Pastores dabo vobis i Christus vivit, „Studia Ełckie” 22(2020), nr 3, s. 343-354.

A. Zykubek, Nasz Profesor Papieżem, https://www.kul.pl/nasz-profesor-karol-wojtyla-swiety-jan-pawel-ii,16908.html (dostęp: 14.11.2020).

 

ORCID logoDoi 1024x629DOAJ

adalbertinum

   Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum

   Plac Katedralny 1
   19-300 Ełk

 

e-ISSN 2353-1274

p-ISSN 1896-6896

DOI: 10.32090

Punktacja MEiN

2009 / 4, 2010 / 6, 2011 / 5,
2012 / 5, 2013 / 8, 2014 / 7,
2015 / 7, 2016 / 8, 2017 / 8,
2018 / 8, 2019 / 40, 2020 / 40,
2021 / 40, 2022 / 40, 2023 / 40,
2024 / 40 

Wizyt:

Dziś 3

Miesiąc 1114

Ogółem 152444